Heading

"האותיות הקטנות"

1. ההתקשרות בנוגע להסכם השכירות תערך אך ורק דרך השאלון ודרך דוא"ל במידה ונדרשים שינויים לאחר משלוח ההסכם (כאמור בדף ההסברים) 

2. משרד עורכי הדין רחמים - נעים ושות' לא ערב ו/או אחראי בשום צורה שהיא לאיכות ו/או טיב השוכרים ו/או איכות הנכס המושכר. 

3. שכר הטרחה כולל אך ורק את כתיבת הסכם השכירות. השירות המשפטי מסתיים ברגע משלוח הסכם השכירות הסופי (לאחר תיקון הערות המשכיר) ואינו כולל טיפול משפטי במקרה של סכסוכים משפטיים ו/או כלכליים ו/או בכלל (חס וחלילה) בין המשכיר והשוכר. 

4. הסכם השכירות יכתב בשפה העברית בלבד. 

5. ההסכם הינו הסכם שכירות לדירת מגורים ושימוש השכירות למגורים בלבד.